ข้อมูลผู้บริหารนายจิระวิน พุ่มนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จเราวิทยาคม

นายขวัญชัย ตู้พิจิตร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม